REGESA

Others

LIC-000114: CONCURS PÚBLIC PER A LA TRANSMISSIÓ A TÍTOL DE COMPRAVENTA DE LES FINQUES UP-C, UP-E, UP-F i UP-G, INCLOSES DINS L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL PRIMER CINTURÒ, ENTRE EL C/ SANT QUINTÍ I L’AV. MERIDIANA, APROVADA DEFINITIVAMENT EL 24.07.2001.

L´1 de juliol de 2010 s´ha publicat al DOGC el darrer anunci de la present licitació. Segons el previst a la clàusula Onzena del Plec de Condicions, el termini de presentació d´ofertes s´estén a 30 dies naturals a comptar del següent de la darrera publicació. Atès que el 31 de juliol és dissabte, el termini de presentació d´ofertes finirà a les 12 hores del dia 2 d´agost de 2010.

Status:
Unsuccessful
Company:
Regesa
Segmentation:
Others
Procedure:
Not harmonized (EU)
Notice date:
14/06/2010
Basic price of the invitation to tender:
23.946.585,00 €
Award of contract:
Consultar doc. PDF

‹ Back